Dernek Tüzüğü

1-Derneğin Adı Ve Merkezi: İzmir Hastanelerine Yardım ve Bilimsel Araştırmaları Teşvik Derneği’dir. Derneğin merkezi Konak – İzmir’dir.

2-Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Ne Suretle Faaliyette Bulunacağı:

 1. İzmir hastanelerinin bina onarımı, tadilatı tesis ilavesi ve gerekli tıbbi alet malzeme ve ilaç ile teçhizine yardımcı olmak.
 2. Dernek idare heyeti kararı ile bilimsel araştırma yapmayı arzu eden Tabiplere

     gerekli yardım ve araçları sağlamak. Ayrıca araştırma yetenekleri dolayısıyla    

     üstün başarı gösterenlere gerek görüldüğü takdirde yurtiçi ve yurtdışında 

     burslar temin etmek.

 • Bilimsel araştırmaları teşvik ve bu hususta imkanlar hazırlayıp kolaylıklar 

     sağlamak.

 • Hastane, kütüphane ve laboratuvarları genişletmek.
 • Üyelerinin toplanma ve dinlenmelerini temin etmek için lokaller tesis etmek.
 • İl ve yurt içinde, yurt dışında bilimsel kongrelere katılmak isteyen tabiplere yardımcı olan seyahatler düzenlemek.
 • Tıbbi mecmua, kitap ve bültenler yayınlamak, konferanslar bilimsel gelişme tekamül kurs ve seminerleri tertip etmek.

   h)  Dernek amaçlarını gerçekleştirme için ticari (iktisadi) işletme kurabilir, ticari                                işletmelere ortak olabilir, ticari faaliyette bulunabilir.

3-Derneğe Üye Olma, Üyelik Hakları, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılmanın Şartları ve Şekilleri:

 1. Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir.
 2. Dernek üyeleri şu haklara sahiptir: Her üyenin genel kurulda oy hakkı vardır. Üye, oyunu bizzat kendisi kullanır. Derneğe Tüzel Kişinin üye olması halinde o tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya tüzel kişiliği temsille görevlendirilecek kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. 
 3. Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.
 4. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatlara en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.
 5. Arzu edenlere üye kartı verilir. Üyeler kartı havi oldukları müddetçe derneğin tesis ettiği lokal, kütüphaneler ve salonlara mezkür mahallerin çalışma yönetmeliğine tabi olarak serbestçe girebilirler.
 6. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek üyeleri arasında dil, din,   

     ırk,renk,cinsiyet,din ve mezhep,aile ve zümre ve sınıf farkı gözetilmez.

 • Aidatlarını ödemek ve keyfiyetle yazılı olarak idare heyetine bildirmek suretiyle her    

     üye istifa hakkına sahiptir.

 • Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
 • Ancak aidatlarını ödememekte ısrar edenler, medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmiş şahıslar veya derneğin gayesine aykırı hareket edenler idare heyetinin kararları ile üyelikten ihraç edilir. Geçici veya devamlı olarak üyelikten çıkarma kararına karşı ilk genel kurul toplantısında yapılacak itiraz üzerine genel kurulun vereceği karar kesindir.
 • Fahri üyeler istedikleri takdirde  aidat verebilirler. Fahriüyelerin oy hakkı yoktur.

ÜYELİK HAKLARI

4. Madde : Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. Ancak ;

 1. Dernekler kanununun dördüncü maddesinde belirtilen kamu hizmeti görevlileri, aynı kanunun 16’ıncı maddesi  gereğince üye olabilecekleri derneklerin,
 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, özel gelir kaynağı veya özel imkanları kanunla sağlanmış olan kamu yararına çalışan derneklerin,

Yönetim ve denetleme kurullarında görev alamazlar.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.

Fahri üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

5- Dernek Organları

 • Genel Kurul
  • Yönetim Kurulu
  • Denetleme Kurulundan oluşur

Dernek başka organlar kurmakta serbesttir. Ancak bu organlar Genel Kurul, YönetimKurulu ve Denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarını devralamazlar.

6- Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli:  

     a) Genel Kurulun Toplanma zamanı :

     Derneğe kayıtlı azaların tamamı genel kurulu temsil eder.

     Derneğin en yetkili organı genel kuruldur. Genel kurul en geç iki yılda bir Aralık ayında olağan toplantısını yapar. Olağanüstü toplantı ise yönetim ve denetleme kurullarının isteği üzerine yapılır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

     Denetleme kurulunun talebi ve dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu bir ay içinde toplantıya çağırılmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi dernek üyeleri arasından seçilen üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

    b) Çağrı Usulü:

     Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyelerin en az on beş gün önceden toplantının günü saati ve gündemi gazete ile veya yazıyla ya da elektronik posta yolu ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır ve bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılmazsa toplantının yapılacağı tarih belirtilir. Bu sure yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

     Toplantı başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde üyeler toplantının tarihinden en az on beş gün önceden geri bırakılma sebepleri ile toplantının günü, saati yeri ve gündemi aynı gazete ile ilan edilerek yeniden çağırılır ve durum mahalli mülki amire yazı ile bildirilir.

     Genel Kurul toplantısının birden fazla geri bırakılması uygun değildir.

c) Toplantı Yeri:

     Genel Kurul toplantılarını dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapamaz.

   d) Toplantı Yeter Sayısı:

           Genel kurul, kurula katılma hakkı bulunan üyelerin Salt çoğunluğu ile toplanır. Tüzük Değişikliği ve derneğin feshi halinde Genel Kurul kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda 2. Toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu 2. toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz.

   e) Toplantının Yapılış Usulü:

     Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen mahallin mülkü amirine bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır.

     Genel Kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imzalayarak toplantı yerine giderler.

     Genel Kurulun toplanması için Dernekler kanununun 23. Maddesinde belirtilen, yeter sayı sağlanamamış ise durum bir tutanak ile tespit edilir. Ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

     Açılışı müteakip, toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, iki başkan yardımcısı ve iki katip seçilir.

     Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.

     Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen yönetim kuruluna verilir.

   f) Toplantıda Görüşülecek Hususlar:

     Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

   7-A)  Genel Kurul Görevleri Yetkileri Oy Kullanmak ve Karar Alma Usul ve Yeter Sayıları:

     Aşağıdaki hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçimi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi yönetim kurulunun ibrası

d)  Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü

e)  Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların                                       satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

 • Derneğin federasyona katılması veya ayrılması
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması veya ayrılması
 • Derneğin feshi

i)   Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi

j)  Derneğin diğer organlarını denetlemek ve haklı sebeplerin bulunması halinde bu organları her zaman görevden almak

k)  Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararın verilmesi

B) Genel Kurul Kararlarının İptali Usulü:

     Toplantıda hazır bulunan, kanuna ve tüzüğe aykırı olarak alınan Genel Kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıda hazır bulunmayan her üye, kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

     Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

     Genel Kurul Kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır. 

8) Yönetim ve Denetleme Kurulları:

a) Yönetim ve Denetleme Kurullarının Ne Suretle Seçileceği Asil ve Yedek Üye  

     Sayısı Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu 7 asil ve 5 yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1)Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek

2)Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait                bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak

3)Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak

 b) Yönetim kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması:

     Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedekleri de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin baş vurması üzerine mahalli sulh hukuk hakimi dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiye bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

c) Denetleme Kurulu teşkili ve görevleri:

    Denetleme kurulu 3 ASİL ve 3 YEDEK olmak üzere genel kurulca seçilir.

    Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

d) Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi:

Genel kurulca yapılan seçimi takip eden 30 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadlarını meslekleri ve adresleri dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkiye amirine bildirir.

9)  GELİR VE GİDERLERİNDE USUL

     Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi 5 yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi maliye bakanlığınca bastırılmış olan belgelerdir. Bu belgelerin biçimi, bastırılması kullananların denetlenmesi ve alınacak ücret İç İşleri ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen yönetmeliklere uyularak yapılır.

     Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Maliye Bakanlığı’na yazılı istemden itibaren 30 (otuz) gün içinde alındı belgesi sağlayamazsa, dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul edebilir.

10) ÜYE AİDATLARI:

        Üye aidatı aylık 1 YTL, yıllık 12 YTL. olarak ödenir. Üyeler üye aidatını aylık olarak ödeyebileceği gibi yıllık da ödeyebilir. Bu miktarlar günün koşullarına göre genel kurulca düzenlenebilir.

11) DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

Derneğin İç Denetimi

     Madde –Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin iç denetimi denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri         

Madde –Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

12) TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

       Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir. Genel Kurul Kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Tüzük değişikliğinin tescili ile ilanı derneğin kuruluşundaki usullere göre yapılır.

13)  FESİH:

       Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul kararlarını salt çoğunlukla alır, ancak Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler Medeni Kanunun 78.maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

       Derneğin Feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

       Derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra derneğin Genel Kurulu tarafından fesih kararı verilmiş olması davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz.

 DERNEĞİN FESHİ HALİNDE  MALLARIN TASFİYE ŞEKİLLERİ :

        Derneğin herhangi bir şekilde feshi halinde genel kurul aksine bir karar almamış ise tasfiye sonrası kalan tüm mal varlığı İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE devredilir.

14)  ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

 1. Dernek başkanı yönetim kurulu tarafından seçilir.
 2. Seçilen yönetim kurulu kendi arasında 1 Başkan 1 Başkan yardımcısı 1 Genel Sekreter 1 Muhasip 1 Veznedar seçer Yönetim Kurulu ayda en az bir defa ve azanın yarıdan bir fazlası ile toplanır. Kararlar mevcudun ekseriyeti ile alınır.

Başkan:

Derneğin temsil ve idare heyetine başkanlık eder. Umumi heyetin kararlarını icra eder ve murakabe heyetinin raporlarının gereğini yerine getirir.

      Başkan Yardımcısı:

Başkana yardımcıdır ve başkan bulunmadığı zaman kendisine vekalet eder.

      Genel Sekreter:

İdare heyetinin raportörü ve hizmetlerinin amiridir. Derneğin her türlü yazı işlerini düzenler ve yürütür.

      Muhasip:

Derneğin her türlü muhasebe işlerini yürütür. Ödemelerin usulü dairesinde yapılmasını sağlar. Gelir gider defterini tutar. Dosyaları düzenler. Demirbaş ve ayniyat işlerini yürütür.

      Veznedar:

Kasa hesaplarını tutar paraların muhafazasını ve vesikaya müsteniden yapılmasını sağlar. Kasada bulundurulması gereken paradan miktarı aşanın bankadaki dernek hesabına yatırır.

             c) Dernek Gelirleri:

 1. Üye aidatı
  1. Bağış ve yardımlar
 2. Gayeye uygun çalışmalardan hasıl olacak paralar
 3. Tertip edilecek piyango, konser, temsiller, yemekler ve geziler hasılatı
 4. Gelirler makbuz veya derneğe ait özel bastırılmış pullar ile toplanır.

 d) Defter Kayıtları: Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

         e)İş bu tüzükte bulunmayan hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

16 ) Ek Madde 1: Dernek yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 1. dereceden akrabalarının ortak olduğu şirketlerden mal ve hizmet satın alamaz.

27. 09. 2006